DODÁVÁME Z KAŽDÉHO DRUHU V UCELENÝCH BALENÍCH A TO PO 10 KUSECH

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Obecná ustanovení

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Objednávka kupujícího je akceptací nabídky Prodávajícího uveřejněné na internetových stránkách obchodu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího do sféry Prodávajícího, tímto momentem vznikají mezi kupujícím a Prodávajícím práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy. Doručení objednávky Prodávajícímu je kupujícímu neprodleně potvrzeno e-mailovou zprávou.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy, je tedy kupujícímu umožněna její archivace a reprodukce. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou podrobně a srozumitelně popsány v sekci Vše o nákupu.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.profily-cz.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí v případě spotřebitele občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), v případě, že je smluvní stranou jiný subjekt (podnikatel), postupuje se v takových případech v souladu s obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).


II. Ceny

Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.

Ceny nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu - cena za dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží. Viz kapitola V. těchto Obchodních podmínek.


III. Objednání zboží

Jakmile si vyberete požadovaný výrobek a rozhodnete se jej koupit, zadejte do příslušného políčka množství kusů. Dodáváme lišty a jejich komponenty pouze po ucelených baleních a to po 10-ti kusech z každého druhu.(předem je u zboží automaticky vyplněné množství 1 kus, prosím přepsat na 10 nebo 20 nebo 30 atd...kusů), poté klikněte na ikonu nákupního košíku. Tím zboží přidáte do svého košíku a budete automaticky přesměrováni na stránku Vašeho nákupního košíku. Můžete však dále pokračovat v nákupu.

Pokud jste již do košíku vložili vše, co jste chtěli, zkontrolujte si pečlivě jeho obsah. Je-li vše v pořádku, následuje další krok, kterým je vyplnění formuláře. V něm uvedete své údaje a zvolíte si způsob platby 
a doručení. Kupující odpovídá za to, že údaje uvedené při objednávce jsou pravdivé a úplné a odpovídají skutečnosti.

Poté zbývá už jen poslední věc - odeslání objednávky. Před jejím odesláním doporučujeme ještě jednou pečlivě vše překontrolovat. Po odeslání objednávky obdržíte během několika minut na Váš e-mail potvrzení objednávky, která byla zaslána k vyřízení. Nejpozději další den.
 

IV. Způsoby platby

Zboží lze zaplatit:

- bankovním převodem - na objednávce bude uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol (č. objednávky), který bude vaši platbu identifikovat. Objednané zboží je expedováno až v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.


V. Odstoupení kupujícího od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo se nevztahuje na kupujícího - podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

Pro snadné a rychlé vyřízení věci doporučuje Prodávající spotřebiteli následující postup:
- zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu.
- doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu osobně nebo poštou.

S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět  k Prodávajícímu.

Doporučujeme aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství).

Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu.
   
Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží buďto složenkou nebo převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

Prodávající nabízí možnost vrátit zboží i nad rámec 14ti denní zákonné lhůty, a to do 30ti dnů od převzetí zboží. V této nadstandardní lhůtě musí k uplatnění práva odstoupení od smlouvy kupující dodržet výše uvedený postup a veškerá doporučení uvedená k zákonnému odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů se pro odstoupení v nadstandardní 30ti denní lhůtě stávají povinnými podmínkami k využití této možnosti. Současně si Prodávající v tomto případě vyhrazuje konečné rozhodnutí o schválení vrácení peněz (případně výměně za jiné zboží).


VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže se plnění, které je předmětem kupní smlouvy stane nemožným (tzn. objednané zboží se již nevyrábí, nedodává a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či po sjednaném čase).

V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána složenkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu.


VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.Provozovatel internetového obchodu www.profily-cz.cz je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a budou použity výhradně ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a k úspěšnému splnění kupní smlouvy, případně dalších povinností z ní plynoucích. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákazník uzavřením smlouvy, registrací zákazníka či žadatele o novinky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má dále právo na vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího, pokud o to písemně požádá.

 Zákazník současně souhlasí s tím, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě Prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky. Pokud nebude mít o tyto informace zájem, má zákazník možnost jejich zasílání kdykoliv písemně ukončit.

V Praze dne 21.8. 2015